Archive for the ‘TEMA 4:Seguretat i residus’ Category

CLASSIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS

junio 1, 2010

 Riscos en la seguretat: corresponen al conecpre clàssic d’accident laboral i,, per extensió, també als accidents domèstics.

· Riscos en la higiene: corresponen al concepte clàssic de malaltia professional i són conseqüencia de la prèscencia d’agents contaminants al lloc de treball.

· Riscos en l’ergonomia: es refereix als problemes que pateix el treballador quan els mètodes, els equips i les condicions de treball  no s’adapten a l’anatomia, la fisiologia i la psicologia de la persona.

· Riscos psicosocials: es relacionen amb les condicions de l’organització del treball i afecten la salut de les persones mitjançant mecanismes psicològics o fisiològics.

CAUSES DELS RISCOS LABORALS

junio 1, 2010

Les errades humanes directes són responsables de més del 90% dels accidents.

Les errades tècniques, són provocades per eines o màquines mal dissenyades o amb un manteniment deficient o per unes condicions de treball inadequades.

En un accident de treball hi sal haver diverses causes o errades juntes. En la majoria dels casos l’atzar evitarà que condueixin a l’accident, però en un petit percentatge es produirà un encadenament amb conseqüencies greus per al treballador.

CONSEQÜENCIES DELS ACCIDENTS LABORALS

junio 1, 2010

En un entron laboral normal, els treballadors venen la seva capacitat de treball a l’mepresa que els ha contractat a canvi d’una remuneració econòmica.

· El treballador, incapacitat deixa de cobrar el sou de l’empresa i la seguretat social li passa un subsidi.

· L’empresa, per cobrir la baixa, ha de contractar treballadors nous per tant inexperts, que seran menys eficients, cosa que farà que l’empresa sigu menys rendible.

· L’ estat, a través de la seguretat social, ha de pagar el subsidi al treballador afectat i fer-se càrrec del seu tractament mèdic.

LA PROTECCIÓ

junio 1, 2010

El equip de protecció han de garantir una protecció adequada de l’operai enfront dels riscos, interferint el mínim en les seves capacitats laborals.

* Equipament del treballador.

· Protecció del cap: casc contra l’impacte d’objectes en les obres, gorres contre el fred o per evitar la contaminació per caiguda de cabells en hospitals i indústriies alimentàries…

· Protecció de la cara i els òrgans sensorials: ulleres contra impactes o radiacions, orelles per a màquines sorolloses, màscares buconasals en atmosferes amb pols o per evitar contaminar els malalts…

· Protecció al cos: granota de protegir de l’escalfor, del fred, dels líquids…

· Protecció de les extremitats: guants per a les temperatures extremes o per manipular productes químics…

EL RISC LABORAL

mayo 28, 2010

El risc laboral es defineix com qualsevol situació de treball que pugui afectar la salut física, la salut mental o la posició social de les persones.

N’hi han dos tipus:

· Els riscos evitables, són aquells en els quals un cop s’ha pres la mesura desapareixen i no es poden tornar a produir. Són els més fàcils de detectar i corregir i cal que s’actuï immediatament perquè no n’apareguin.

·Els riscos no evitables, comprenen la resta, és a dir, aquell que es poden eliminar perquè formen part de la natura del lloc de treball. En aquest cas ens caldrà imposar una sèria de mesures correctores per reduir el risc.

SEÑAL RIESGO LABORAL. A4.  PRECAUCIÓN RIESGO ELÉCTRICO .

LA PREVENCIÓ

mayo 28, 2010

· Ergonomia del lloc de treball, adaptant-lo a les necesitats tant disiològiques com psicològiques dels treballadors.

· L’ establiment de normes de seguretat sobre les condicions mediambientals, l’ús de materials, maquines i eines i l’ús dels mitjans de protecció.

· Formació de treballador i dels responsables per conscienciar dels riscos i de les seves coneqüències, fomentar la capacitat de reconèixer- los i d’establir entre tots normes de prevenció senzilles i clares.

· Desenvolupament de tècniques mèdiques preventives: revisions periòdiques dels treballadors, estudis de salubritat als llocs de trebal…

· Estudi de l’organització industrial, per fer més eficient la prosducció, facilitar la feina i reduir la perillositat.

· Desenvolupar la psocolosologia laboral, per afavorir la motivació, el bon ambient de treball, la valoració de la feina que cada treballador per aconseguir els objectius comuns de l’ empresa…

LA GENERACIÓ DE RESIDUS

mayo 28, 2010

 Residus industrials són els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, el productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprender-se’n.

· Residus municipals són els redius generats en el consum domèstic, del comerç.. S’associen generalment a productes de consum, entenent que són productes finals o els seus envasos.

Permalink Dejar un comentario

L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS

mayo 28, 2010

La reducció o minimització de residus busca solucions tècniques per eliminar o reduir la quantitat i la perillostat dels residus que es generen en les indústries o en els productes fabricats. · La reutilització fomenta l’hàbit perdut de reaprofitar els productes. En l’àmbit industrial s’aplica a dispòsits de productes que poden ser utilitzats diverses vegades: palets… · El reciclatge busca la valorització del residu, que pot reincorporar-se al procés de fabricació del mateix producte o d’altres.