Archive for the ‘TEMA 3:El projecte tecnòlogic’ Category

EL PRESSUPOST

mayo 14, 2010

El pressupost és la part del projecte on es relacionen,d’una manera ordenada i detallada ,les despeses econòmiques que originarà la materialització del projecte.

EL PROJECTE TÈCNIC FORMAL.LA MEMÓRIA

mayo 14, 2010

El projecte tècnic és un document amb informacio tècnica que ens permetrà desenvolupar la solució al problema inicial d’una manera clara i precisa.

La memòria es divideix, al seu entorn, en sis subapartats: la memòra descriptiva, els càlculs, l’estuci econòmic, l’estudi mediambiental, l’estudi de la seguretat i la salut i els annexos.

IDENTIFICAIÓ I ANÁLISI DEL PROBLEMA

mayo 14, 2010

En aquest apartat cal comporvar i analitzar el problema. Ens hem de fer diverses preguntes:

· És una situació nova o és conseqüencia de l’aparició d’altres objectes o materials?

· Hi ha cap obejcte que, encara que sigui d’una manera deficient, intenta satisfer la necessitat. o és un nou repte sense precedents.

EL PLÀNOL

mayo 14, 2010

Els plànols són el conjunt de formats que contenen tots els dibuixos que es fan durant el desenvolupament del projecte.