Archive for the ‘TEMA 1:ELECTRONICA’ Category

Alarma de contacto

diciembre 2, 2010

La corrinte circula por el 10 k u se va para el push,en el transistor no circula corriente y se queda igual.Pero si pulsan el push la corriente pasa por el transistor,se acciona el relé y el zumbador se activa.

Encendido de las farolas al caer la noche

diciembre 2, 2010

El potenciometro se regula el corriente del circuito que llega a la base.La LDR varia la función de la luz.Por tanto activa el relé y las bombillas se encienden.

Alarma de temperaturas

diciembre 2, 2010

Las variaciones de la temperatura producen que circule o no por la base por lo tanto los transistores activan o desactivan el relés por lo tanto el motor girará en función de la temperatura.

Alarma de luminosidad

noviembre 30, 2010

Al variar la luminosidad,varimaos el valor de la resistencia y entonces la intensidad aumenta o disminuye.Por tanto circulará corrriente por la base y el transistor se comportará como interruptor cerrado y el LED se enciende.

Transistors

noviembre 30, 2010

El transistor és un component electrònic semiconductor d’estat sòlid que s’utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres terminals que s’anomenen col·lector, base i emissor. Físicament, la base sempre està entre l’emissor i el col·lector: un petit corrent o voltatge aplicat a un dels terminals controla el corrent als altres dos. El transistor és el component principal de tota l’electrònica moderna i pedra angular dels dispositius electrònics moderns, i s’utilitza en ràdio, telefonia, ordinadors i altres sistemes electrònics.

Tipus de transistors:

  • NPN:  els terminals del transistor s’anomenen col.lector,base i emissor.    

     

  • PNP:  els terminals del transistor s’anomenen col.lector,base i emissor.  

Transistor amb interruptor obert

Transistor amb interruptor tancat

SEMICONDUCTORS.DÍODES

noviembre 15, 2010

 Un díode és un dispositiu electrònic no lineal i polaritzat format per dos elèctrodes actius. El seu funcionament es pot extrapolar al d’una vàlvula hidràulica, al igual que una d’aquestes vàlvules antiretornn només deixen passar l’aigua en un sol sentit, un díode només deixa circular el corrent elèctric en un únic sentit i el bloqueja en el sentit contrari restringint el moviment dels electrons.

  • Símbol del dìode

  • Exemple de díode en un circuit electrònic:

La làmpada s'ilumina

 

La làmpada no s'ilumina

 24.Indica si les làmpades s’encenen o no,i digues per que.

                                                  

                            

      

CONDENSADORS

noviembre 8, 2010

Els condensadors permeten emmagatzemar càrrega elèctrica i utilitzarla després.Són dues plaques metàl.liques separades per un a illant i cada placa duu un terminal per fer la connexio del circuit.

La capacitat es la relacio entre carrega electrica que emmagtazeman un condesador i el voltatge al qual es somet.L’SI la mesura en farads:

C=q/V

C:capacitat en farads,q carrega de coulombs,V coltatge en volts.El temps que triga en carregarse s’anomena temps de carrega.

Si unim els seus dos terminals el condensador es descarrega gairabe inmediatament ,aquest proces s’anomena temps de descàrrega.

El temps de carrega i descarrega del condensador ve donat per

t=5 .R.C

R=ohms C=farads T=segons

Tipus de condensadors

RESISTENCIES VARIABLES AMB LA TEMPERATURA;NTC I PTC

octubre 20, 2010

 

NTC: si la temperatura aumenta,la resistencia disminueix. T↑  R↓

 

PTC: si la temperatura aumenta la resistencia aumenta.T↑ R↑

LDR: son resistencias que varian el ser valor ohmnic amb la llum del sol.

EXERCICI 21.

Indica quan circularà mes intensitat a traves de la LDR pel circuit següent de dia o de nit.

LLEI D’OHM.CIRCUIT EN PARAL.LEL

octubre 14, 2010

  • Calcula el circuit amb les següents dades:R1=1K   R2=2.7K    V=12V

RT=R1 X R2/R1+R2                                                                

RT=1000 X 2700                                                                     

RT=729.729 Ω

IT=V/R

IT=12/792.792

IT=0.016 A X 1000=16 mA

I1=V/R

I1=12/1000

I1=0.012 A X 1000=12 mA

I2=V/R

I2=12/2700

I2=0.0044 A X 1000=4 mA

IT=I1+I2

IT=12+4= 16 A

LLEI D’OHM.CIRCUIT EN SERIE

octubre 4, 2010

EXERCICI

Calcula  en un circui serie format per tres resisitencias(marró,negre,marró),(vermell,marró),(marró,verd,marró).Realtizar els càlculs.

  • Calcul de resistencias:

.Marró,negre,marró:100 ohms

.Vermell,Vermell,marró:220 ohms

.Marró,verd,marró:150 ohms

R=R1+R2+R3

R=470 ohms

I=V:R

I=9:470

I=0.020 A

  • Calcul de volts

-VR1=IxR1=0.02×100=2V

-VR2=IxR2=0.02×100=4.4 V

-VR3=IxR2=0.02×100=3V

V TOTAL= 9,4 VOLTS