Les comunicaions.

junio 7, 2011

Els habitages moderns cada vegada ofereixen més posibilitats de comunicar-se amb l’exterior.

A les nostres cases hi arriben els senyals de la televisió,les comunicacions telefòniques ,de banda ampla,els sistemes de seguretat,dins dels quals trobem per exemple, les alarmes o les alarmes d’incendis.Podríem controlar des de qualsevol lloc al món que passa dins del nostre dormitari,regular-ne la temperatura,pujar o abaixar persianes,gravar un programa de televisió…Fins i tot el frigorífic podrà dir-nos quan s’ha acabat la llet,per exemple.

 

Activitats.

junio 6, 2011

1.Quins avantatges i inconvenients té la instal·lació de gas natural?

Un avantatge és per exemple què és més còmode que el butà,perqué no cal estar cada dos per tres canviant la bombona.

Un inconvenient per exemple és què es mes car o que requereix un manteniment més constant que el butà.

El termòstat.

junio 2, 2011

Un termòstat és el component d’un sistema de control simple que obre o tanca un circuit elèctric en funció de la temperatura. La seva versió més simple consisteix en una làmina bimetàl·lica com la que utilitzen els equips de aire condicionat per apagar o encendre el compressor.

       

La Calefacció.

junio 2, 2011

La calefacció és un sistema de climatització que serveix a diversos locals siguin o no d’un habitatge. Si tots els locals són d’una única unitat de consum (un habitatge, per exemple), es diria calefacció individual, si pertanyen a diverses unitats de consum (habitatges o oficines) s’anomena calefacció col·lectiva. Sol utilitzar-se en edificis d’habitatges.

La caldera pot ser individual,centralitzada,per aun bloc de pisos o un grup d’habitatges o comunitària en què una central tèrmica proveeix d’aigua calenta tota a una població.El carbó que es va fer servit durant moltes dècades va ser substïtuit pel gas i l’electricitat.

La Caldera

junio 2, 2011

La caldera és un element comù a totes les instal.lacions de gas.En ella hi té lloc la combusió de gas i l’aprofitament de l’energia generada per escalfar l’aigua.

Perqué el rendiment d’un aparell de gas sigui òptim és imprescindible que la combustió sigui completa.

 

El Gas

mayo 31, 2011

El  gas és un estat de la matèria en què les forces interatòmiques o intermoleculars entre els diferents àtoms o molècules d’una substància són tan petites que la substància no adopta ni forma ni volum fix, tendint a expandir-se tant com sigui possible per ocupar el recipient que el conté.A la pràctica, un gas pot ser definit com un fluid no condensable a temperatura ambient.

Cada gas té les seves caracteristiques:

 • El butà es pot col.locar dins o fora dels habitatges,però amb les limitacions que imposa la temperatura.
 • Els envasos de propà no es poden ubicar a l’interior desl edificis o locals,a causa de la presió elevada que suporta el gas dins les bombones.El propà és més adequat per zones fredes.
 • El gas natural s’utilitza sense cap mena de limitació de cabal ni de temperatura.

 

 

L’aigua

mayo 30, 2011

A les ciutats l’aigua circula per dues xarxes independents:

 • Xarxa de distribució.S’encarrega de la distribució de l’aigua tractada per el consum,anomenda aigua potable.El circuit va des dels pantans i els rius fins a les plantes potabilitzadores,on l’aigua es tracta per que sigui apta per el consum.
 • Xarxa de sanejament.Recull aigües que provenen dels residuus liquids dels habitatges i de les indústries i les anomenen aigües residencials.El circuit d’aigües residuals va per la xarxa de clavequeres des de les cases fins a les depuradores i després als rius o els mars.A les depuradores s’eliminen els microorganismes patògens.

-Cada habitatge també disposa de dos circuits independents.El de l’aigua potable i de l’aigua residual.

L’electricitat

mayo 26, 2011

En física, l’electricitat és un terme genèric que engloba tot un conjunt de fenòmens que són la manifestació de la presència d’un moviment de càrregues elèctriques. Podem aplicar el terme electricitat a fenòmens prou coneguts com el llamp o l’electricitat estàtica però també a d’altres com el camp electromagnètic o la inducció electromagnètica. La paraula també serveix per designa  la branca de la física que estudia els fenòmens elèctric i les seves aplicacions.

Per minimitzar miniaturitzar les pèrdues d’energia  que es produeixen durant el transport des de la central elèctrica fins a les nostres cases.Després es transforma a les  subestacions de transormació i arriab als nuclis urbans.Els cables d’una casa es distingeixen entre fase,neutre i terra.

La fase i el neutre entren a l’habitatge pel quadre genreal i des de allà es distribuiex en diversos circuits.La presa de la terra evita que el corrent elèctric surti del circuit a través d’una persona o d’un electrodomèstic.

EL QUADRE ELÈCTRIC

  • Interruptor de control de potència:limita el consum total màxim de l’habitatge.
  • Interruptor diferencial:s’encarrgea de protegir les persones en front de les posibles descàrregues produides pels aprarells.
  • Dispositiu de tall:hi ha diversos dispositius de tall associats a alguns circuits diferents de la casa.

1.Activitat: analitza les instal·lacions d’un habitatge.

mayo 19, 2011
 • Instal·lació elèctrica:

 • Instal·lació de gas:

 • Instal·lació domòtica:

 

 • Instal·lació de telefonia:

 • Instal·lació de telecomunicació:

Escriure en pantalla;operacions matemàtiques.

mayo 16, 2011